.
V?tame V?s na str?nkach spolo?nosti   Projekcia Stavieb s.r.o.
.
Sme autorizovan? stavebn? in?inieri, ktor? dlhodobo spolupracuj? pri projektovan? stavieb a rozhodli sme sa vznikom spolo?nosti v roku 2013 vytvori? efekt?vnej?? priestor a sp?sob pre lep?iu komunik?ciu s investormi a dod?vate?mi. Na??m cie?om je poskytn?? V?m  slu?by spojen? s vypracovan?m projektovej dokument?cie od  poradenskej ?innosti v oblasti stavebn?ctva, a? po kontrolu vykon?van?ho stavebn?ho diela, pr?padne zabezpe?enie jeho realiz?cie.
.
" S d?razom na ka?d? detail "

.
Pou??van? softv?ry:

Allplan, progeCAD, Advance Steel, Scia Engineer, FINE


.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

faktura?n? ?daje:     Projekcia stavieb s.r.o.,  Hlin?k nad V?hom 54,  014 01 Byt?a,         I?O: 46988386        DI?: 2023683761


Pon?kame mo?nos? pre ?tudentov V? podie?a? sa na na?ich projektoch v kreslen? v?kresov architekt?ry a statiky.