Zabezpečujeme DIAGNOSTIKU OCEĽOVÝCH KONŠTRUKCIÍ

- vizuálna metóda
- kapilárna metóda
- magnetická metóda
- ultrazvuková metóda

- meranie hrúbok stien uzavretých prierezov oceľových konštrukcií
- zisťovanie mechanických vlastností  ocele deštruktívnymi metódami (nutnosť z konštrukcií odobrať vzorky materiálu)
.
.

Vizuálna metóda je jednou z najrýchlejších metód pre vyhodnotenie kvality a rozmerov zvarového spoja na základe vizuálneho posúdenia, prípadne odmerania charakteristických rozmerov zvaru predpísaných v projektovej dokumentácii
.
Kapilárna metóda je určená na detekciu chýb materiálov a zvarov, ktoré sú spojené s povrchom. Pomocou penetrantu a vývojky sa chyba indikuje na základe farebného kontrastu na skúšanom povrchu
.
Magnetická metóda založená na fyzikálnych princípoch rozptylu magnetického poľa na necelistvosti sa používa na zisťovanie povrchových a tesne pod-povrchových chýb materiálov a zvarových spojov.
.
Ultrazvuková metóda je efektívny nástroj na zisťovanie objemových chýb materiálov a zvarov. Meranie aj vyhodnocovanie prebieha priamo na mieste. Ultrazvuková metóda poskytuje možnosť rýchleho rozhodnutia o prípustnosti alebo oprave detekovaných chýb vo zvare alebo v konštrukčných materiáloch. Meranie nevyžaduje prerušenie výroby.
Pre zisťovanie a overovanie chýb vo zváraných spojoch je ultrazvuková metóda podmienená znalosťou geometrie zvaru a polohou zvaru na konštrukcii, alebo prvku (nutnosť tesne sa priblížiť k zvaru so sondou) a zároveň tvar spoja musí rešpektovať fyzikálne zákonitosti šírenia vlnenia materiálom, tzn. musí umožniť odraz vlnenia od povrchu alebo od chyby.
.
Všetky kontroly sú vykonávané podľa platnej legislatívy s príslušnými certifikátmi.
..